PROGRAMA D’AJUT A LES FAMÍLIES 2016

campaments

El programa d’ajut a les families està destinat a complementar el cost de diverses despeses que tenen els infants i els joves de 3 a 18 anys empadronats i residents a Sallent. Una d’aquestes subvencions va encarada a les activitats d’estiu, com ara els campaments d’estiu. El període de sol·licitud ja està obert des de dilluns 2 de maig i finalitza el divendres 27 de maig. Les sol·licituds s’han de presentar a l’Ajuntament dins del període establert i només es pot presentar una sol·licitud per família.

La documentació a entregar és la següent:

  • Sol·licitud degudament emplenada i full de dades bancàries, els podeu obtenir a l’Ajuntament de Sallent.
  • Ingressos familiars actuals (majors 16 anys)

Treballadors en actiu:
– Còpia completa de la declaració de la renda 2015 o en cas de no haver-la presentat, certificat d’ingressos expedit per l’empresa referents a l’any 2015.
– Fotocòpia 6 darrers nòmines.
– Si és el cas, acreditació del cobrament de la llei de la dependència i/o prestació per a fill a càrrec.

Treballadors Inactius:
– Informe vida laboral
– Certificat prestacions del SEPE o PIRMI.
– Certificat de pensions de la seguretat social.
– Si és el cas, acreditació del cobrament de la llei de la dependència.
– Si és el cas, declaració jurada dels ingressos familiars.

*En casos de separació, divorci, custòdia compartida, família reconstituïda, nombrosa o monoparental, o amb familiars amb discapacitat, s’ha de presentar la documentació que ho acrediti.

Per més informació acosteu-vos a l’Ajuntament o bé entreu al web http://www.sallent.cat/